1. czytanie (Hi 38, 1. 8-11)

Bóg jest władcą morza

 

Czytanie z Księgi Hioba

Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: «Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za pieluszki – ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich fal nadętych».

 

Psalm (Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 (R.: por. 1))

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana
Ci, którzy statkami ruszyli na morze, *
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana *
i Jego cuda wśród głębin.

 

Rzekł, i zerwał się wicher, *
burzliwie piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, *
ich dusza truchlała w niedoli.

 

Wołali w nieszczęściu do Pana, *
a On ich wyzwolił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny, *
umilkły morskie fale.

Radowali się ciszą, która nastała, *
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

 

 

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana


2. czytanie (2 Kor 5, 14-17)

Wszystko stało się nowe

 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

 

Bracia:

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

 

Aklamacja (Por. Łk 7, 16)

 

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ewangelia (Mk 4, 35-41)

Jezus ucisza burzę

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.

A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.

Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

 

 

Do Chrystusa, któremu poddany jest cały świat, z wiarą zanieśmy nasze wołanie:

1. Módlmy się za Papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby potrafili wiernie trwać przy Bogu i stać na straży Jego przykazań. 2. Módlmy się za rządzących państwami, aby potrafili uznać pierwszeństwo władzy i panowania Boga nad światem. 3. Módlmy się za ekologów, aby potrafili stawiać dobro człowieka ponad troskę o pozostałe stworzenie. 4. Módlmy się za osoby pracujące w żegludze, na morzu i oceanach, aby potrafili swą pracę czynić służbą Bogu. 5. DARNAWA: Módlmy się za śp. Emilię i Jóżefa GALIMSKCH, aby mogli dostąpić oglądania Boga w niebie.

5. RADOSZYN: Módlmy się za śp. Stanisławę, Zenona KNIEWSKICH, Marię i Andrzeja GAŁEK, aby mogli dostąpić oglądania Boga w niebie

5. SKĄPE: Módlmy się za śp. Jana, Michała ŁOZIŃSKICH, aby mogli dostąpić oglądania Boga w niebie 6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół stołu słowa i Eucharystii, abyśmy posileni świętym Pokarmem potrafili ufać Bogu w każdym życiowym położeniu.

Jezu Chryste, uwielbiamy Cię za to, że jesteś Panem wszelkiego stworzenia i umiłowałeś nas aż po śmierć. Udziel według swego miłosierdzia potrzebnych darów swemu ludowi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

1. czytanie (Ez 34, 11-12. 15-17)

Chrystus zna swoje owce

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie».

Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły».

Psalm (Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b))

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

2. czytanie (1 Kor 15, 20-26. 28)

Królestwo Boże

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Aklamacja (Por. Mk 11, 9c. 10a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 25, 31-46)

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

 

Modlitwa wiernych

Jezus Chrystus pragnie być Królem naszych serc i władać nimi w miłości. Powierzając siebie, przedstawiajmy z ufnością nasze prośby.
     Chryste Królu, wysłuchaj nas.


1. Królu Wszechświata, który rządzisz z mocą i mądrością, spraw, aby wszyscy poznali Ciebie jako Jedynego Pana i Zbawiciela.
     Chryste Królu, wysłuchaj nas.
2. Synu Boży, któremu powierzone jest panowanie, spraw, aby rządzący narodami kierowali się prawym sumieniem i uznali daną im władzę jako służbę narodowi.
     Chryste Królu, wysłuchaj nas.
3. Dobry Pasterzu, który prowadzisz ludzi po właściwych ścieżkach, spraw, aby błądzący po bezdrożach niewiary znaleźli orzeźwienie przy zdroju Twojej łaski i miłości.
     Chryste Królu, wysłuchaj nas.
4. Sędzio Miłosierny i Sprawiedliwy, który powołujesz do swej służby w kapłaństwie, otaczaj opieką nasze seminarium duchowne w Gorzowie, dając nowe i święte powołania kapłańskie
     Chryste Królu, wysłuchaj nas.
5. Zmartwychwstały Panie, w którym wszyscy będą ożywieni, spraw, aby zmarli mieli udział w Twoim zwycięstwie nad śmiercią i zamieszkali w Twym domu po najdłuższe czasy.
     Chryste Królu, wysłuchaj nas.
6. Odkupicielu świata, który na końcu czasów przyjdziesz w swojej chwale, spraw, aby uczestnictwo w tej Eucharystii ożywiało w nas wiarę i prowadziło do wyznawania jej przez służbę braciom.
     Chryste Królu, wysłuchaj nas.


Panie Jezu Chryste, uznajemy w Tobie Króla wszechświata. Władaj naszymi sercami, które oddajemy Ci z pokorą, prosząc o wysłuchanie naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

 

1. czytanie (Mdr 6, 12-16)

Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

Czytanie z Księgi Mądrości

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.

Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2ab))

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

2. czytanie (1 Tes 4, 13-14)

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.

Aklamacja (Por. Mt 24, 42a. 44)

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 25, 1-13)

Przypowieść o dziesięciu pannach

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

 

 

 

 

 

Modlitwa wiernych

Stojąc w najgłębszej pokorze przed Bogiem, który nas poucza i obdarza mądrością, przedstawmy nasze błagania:
1.
 Za biskupów i prezbiterów, aby prowadząc wiernych drogami Boga i Jego mądrości, pobudzali dzieci Kościoła do czujności i poszukiwania wiecznych wartości.
2. Za rządzących państwami, by otwierali swoje serca na światło Ducha Świętego i kierowali się dobrem powierzonych im obywateli.
3. Za rodziny, aby były bezpiecznym miejscem wzrastania w wierze młodych pokoleń oraz drogowskazem w poszukiwaniu Boga będącego odwieczną tęsknotą serc ludzkich.
4. Za niewierzących i poszukujących sensu życia, aby najgłębsze pragnienie poznania prawdy o sobie doprowadziło ich do światła wiary.
5. Za zmarłych żyjących na ziemi nadzieją zmartwychwstania, aby dostąpili wprowadzenia do niebieskiej chwały.
6. Za nas samych, abyśmy nie poddawali się uśpieniu ducha i byli zawsze gotowi na przyjście naszego Niebieskiego Oblubieńca – Jezusa Chrystusa.

Panie Boże, który jesteś naszą pomocą i napełniasz obficie nasze dusze, wejrzyj na pokorne modlitwy Twoich wyznawców i udziel nam potrzebnych łask, byśmy mogli wielbić Cię na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

1. czytanie (Ap 7, 2-4. 9-14)

Wielki tłum zbawionych

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi».

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!»

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka».

Psalm (Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6))

Oto lud wierny, szukający Boga

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Oto lud wierny, szukający Boga

2. czytanie (1 J 3, 1-3)

Ujrzymy Boga takim, jaki jest

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim jaki jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

Aklamacja (Mt 11, 28)

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 5, 1-12a)

Błogosławieni ubodzy duchem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

 

Modlitwa wiernych

Ten, kto pokłada nadzieję w Bogu, uświęca się. Z ufnością więc zanośmy nasze modlitwy:
     
1. Prosimy, niech Kościół Boży żyjący wzorem ośmiu błogosławieństw promieniuje w świecie przykładem świętości swoich wyznawców, aby wszyscy doszli do poznania prawdy objawionej.
     
2. Prosimy, niech rządzący państwami kierują się zasadą sprawiedliwości, szanując ubogich i zepchniętych na margines społeczny.
     
3. Prosimy, niech pełniący dzieła miłosierdzia doświadczają wparcia w podejmowanych działaniach na rzecz osób pogardzanych i nic nieznaczących w oczach świata.
     
4. Prosimy, niech wszyscy cierpiący z powodu wyznawanej wiary doznają duchowego umocnienia i staną się światłem w mrokach niewiary dzisiejszego świata.
     
5. Prosimy, niech zmarli, którzy na ziemi wypełniali swoim życiem wezwania z góry błogosławieństw dostąpią oglądania Bożego oblicza w wieczności.
     
6. Prosimy, niech wszyscy uczestniczący i przyjmujący zadatek świętości w tej Eucharystii otrzymają błogosławieństwo i zapłatę tu na ziemi i w wieczności.
     
Wszechmogący Boże, Tobie chwała, mądrość i dziękczynienie, cześć i moc. Błagamy, wysłuchaj pokornych modlitw Twoich dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 
- UROCZYSTOŚĆ


Uroczystość tę obchodzi się we wszystkich już poświęconych kościołach, z wyjątkiem kościołów katedralnych, w ostatnią niedzielę października. 


PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 8, 22-23. 27-30) 

Modlitwa Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: «O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga, jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca.
Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem.
Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Boże mój, Panie, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: 
Tam będzie moje imię, tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz!».


Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 84, 3-5. 10-11)

Refren: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. 
*
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, +
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Cię wielbiąc.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca.

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące:

wolę stać w progu mojego Boga 
*
niż mieszkać w namiotach grzeszników.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 3, 9b-11. 16-17)

Jesteście świątynią Boga

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:

Jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.
Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Oto słowo Boże.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 16, 18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ty jesteś Piotr - Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.


Aklamacja: 
Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 16, 13-19)

Kościół zbudowany na Piotrze

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: 
«Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: 
«A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: 
«Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: 
«Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Oto słowo Pańskie.

 

Modlitwa powszechna
Zgromadzeni w widzialnej świątyni, wzniesionej ludzkimi rękami na chwałę Boga, módlmy się do Tego, którego najwyższe niebiosa nie mogą ogarnąć, aby wysłuchał nas na miejscu swego przebywania w niebie.

1. Kościół jest żyjącym dzisiaj Chrystusem; prośmy, aby serca wszystkich dzieci Kościoła były żywą świątynią Boga. Ciebie prosimy...

2. Kościół jest widzialnym znakiem przymierza Boga z ludźmi; prośmy za widzialną głową Kościoła papieżem Franciszkiem, aby prowadził nas do niewidzialnej świątyni nieba.

3. Kościół jest domem wszystkich ochrzczonych; błagajmy, aby chrześcijanie przyczynili się do jedności wszystkich synów ludzkich.

4. Kościół jest duchową świątynią opartą na kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus; prośmy, aby w Polsce można było budować materialne świątynie, jako znak duchowej więzi z Bogiem i ludźmi.

5. Świątynia materialna jest wyrazem wiary i znakiem miłości ludzi do Boga; módlmy się za architektów, artystów, budowniczych, którzy wznosili tę naszą świątynię, aby ich dzieło jak najdłużej chwaliło Boga

6. Świątynia jest miejscem, gdzie Chrystus przez sakramenty udziela swej łaski; prośmy za kapłanów, którzy tutaj pracowali i pracują, aby ich życie i nauczanie służyło duchowemu dobru wszystkich parafian.

7. Nasze ciała są świątynią Boga i Duch Święty w nich mieszka; błagajmy Boga, aby nasi zmarli znaleźli się w wiecznej świątyni nieba.

8. Nasza świątynia jest miejscem naszego spotkania z Bogiem; módlmy się, aby wszyscy, którzy gromadzą się tutaj na modlitwę, otrzymali przebaczenie i radość, a ich modlitwy zostały wysłuchane.

 

Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz swojemu majestatowi wiekuistą świątynię; wysłuchaj prośby swojego ludu i daj modlącym się w tym kościele radość z otrzymania Twoich darów. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

1. czytanie (Iz 45, 1. 4-6)

Król Cyrus narzędziem Boga

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.

Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza Mną».

Psalm (Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3))

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

2. czytanie (1 Tes 1, 1-5b)

Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie.

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania.

Aklamacja (Por. Flp 2, 15d. 16a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 22, 15-21)

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

 

 

 

 

 

Modlitwa wiernych

Rozpoczynając Tydzień Misyjny, z ufnością błagajmy dobrego Boga, aby wzbudził w całym Kościele ducha gorliwości i zapału misyjnego.

1. Módlmy się za Kościół święty, który na całej ziemi wzywa imienia Pana, głosi Jego Ewangelię i potwierdza ją dziełami miłości, aby pomnażał w sobie zapał misyjny i oświecony darami Ducha Świętego, znajdował skuteczne sposoby docierania do tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa.
2. Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, aby całkowicie oddali się swemu powołaniu misyjnemu i byli znakiem Chrystusa w świecie spragnionym Jego miłości, przebaczenia i pokoju.
3. Módlmy się za darczyńców misji, aby Chrystus wynagrodził ich ofiarność swoją łaską i błogosławieństwem.
4. Módlmy się za chorych, starszych i niepełnosprawnych, aby swe cierpienia i trudy życia, niedostatki i ograniczenia, wielkodusznie ofiarowywali Panu Bogu w intencji misji ewangelizacyjnych wśród tych, którzy jeszcze Boga nie znają.
5. Módlmy się o powołania misyjne wśród kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii, szafarzy sakramentów świętych i świadków miłości bliźniego w młodych Kościołach misyjnych.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy pamiętali o tym, że na mocy chrztu świętego, bierzmowania i Eucharystii jesteśmy uczniami misjonarzami Chrystusa wśród narodów.

Boże, nasz Ojcze, Ty posłałeś swego Syna na świat z Ewangelią miłości i nadziei, spójrz litościwie na ludy i narody, które jeszcze nie poznały Twego Syna. Wzbudź w swoim Kościele misjonarki i misjonarzy, i wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

 

Czytanie z Księgi Przysłów. 

 

Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły.

Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. 

Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. 

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.

 

Oto słowo Boże.

 

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

 

Błogosław, duszo moja, Pana, *

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

Błogosław, duszo moja, Pana, *

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

 

On odpuszcza wszystkie twoje winy *

i leczy wszystkie choroby,

On twoje życie ratuje od zguby, *

obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *

tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

 

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

 

Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *

a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,

nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *

i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.

 

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

 

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. 

 

Najmilszy! Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami. Jeśli zaś jakaś wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom wdzięcznością. Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych.

Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw we dnie i w nocy. Lecz ta, która żyje rozpustnie, za życia umarła. I to nakazuj, ażeby były nienaganne. 

A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. 

Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat sześćdziesiąt, była żoną jednego męża, ma za sobą świadectwo o takich dobrych czynach: że dzieci wychowała, że była gościnna, że obmyła nogi świętych, że zasmuconym przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele.

 

Oto słowo Boże.

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni.

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Słowa Ewangelii według św. Marka. 

 

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.

Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie". 

Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są braćmi?" 

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką".

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

 

Ksiądz:  Za wstawiennictwem św. Jadwigi Śląskiej zanieśmy do Boga nasze modlitwy

 

Módlmy się za Kościół Święty, aby pełen Bożego pokoju potrafił skutecznie głosić światu Dobrą Nowinę.

 

Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby Pan Bóg kierował ich umysłami i sercami według swojej woli.

 

Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, polecając szczególnie księdza Zbigniewa Matwiejowa – aby swą duszpasterską posługą kierowali ludzi na drogę zbawienia

 

Módlmy się za chorych i cierpiących, aby mogli doznać w swym utrapieniu Bożego miłosierdzia.

 

Módlmy się za zmarłych parafian z Radoszyna, aby Pan jak najszybciej obdarzył ich łaską zbawienia.

 

Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, abyśmy za wstawiennictwem św. Jadwigi Śląskiej  otrzymali od Pana Boga potrzebne nam łaski.

 

Ksiądz:

Wszechmogący Wieczny Boże, ty dajesz w świętych obraz cnót, prosimy byśmy wzywając orędownictwa św. Jadwigi Śląskiej zasłużyli na życie wieczne w Twoim królestwie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

1. czytanie (Iz 25, 6-10a)

Uczta mesjańska

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.

I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.

Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd))

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Pan jest moim pasterzem, †
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

2. czytanie (Flp 4, 12-14. 19-20)

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.

A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

Aklamacja (Por. Ef 1, 17-18)

Alleluja, alleluja, alleluja

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja

Wersja dłuższa

Ewangelia (Mt 22, 1-14)

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

Wersja krótsza

Ewangelia (Mt 22, 1-10)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

 

 

 

 

 

 

Modlitwa wiernych

Bogu najlepszemu, który zgromadził nas na uczcie eucharystycznej, abyśmy umocnieni przez słowo i Ciało Jego Syna, Chrystusa, wytrwale podążali do niebieskiej Ojczyzny, przedstawmy naszą modlitwę:

     1. Prośmy Pana, aby wszystkie ludy ziemi zjednoczyły się w wierze i miłości braterskiej, aby ustały wojny, prześladowania i wszelkie przejawy niesprawiedliwości.
2. Prośmy Pana, aby Kościół umacniany Jego słowem i łaską był wiernym głosicielem Ewangelii i umacniał w ludziach nadzieję nieśmiertelności.
3. Prośmy Pana, aby udzielił łaski nawrócenia zatwardziałym grzesznikom i rozpalił serca ludzi obojętnych religijnie i zaniedbanych duchowo.
4. Prośmy Pana za tych, którzy marnują codzienne okazje do czynienia dobra i wzrastania w łasce Bożej, aby odnowili się w wierze i zatroszczyli o swą szatę weselną.
5. Prośmy Pana, aby nasze rodziny i parafie były wspólnotami, w których rodzą się i umacniają powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
6. Prośmy Pana, aby umacniał naszą ufność w Jego ojcowskie miłosierdzie i przebaczenie, abyśmy innych w niej umacniali.

Panie Boże, Ty jesteś radością naszych serc. Wielbimy Cię i wysławiamy za Twe miłosierdzie, łaskawość i ojcowską troskę. Wysłuchaj naszego wołania i spraw, abyśmy stale pamiętali o zaproszeniu do wzrastania w przyjaźni z Tobą, jakie kierujesz do nas przez posługę Kościoła. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

1. czytanie (Iz 5, 1-7)

Pieśń o winnicy

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy!

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody.

«Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody?

Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz».

Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.

Psalm (Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: por. Iz 5, 7a))

Winnicą Pana jest dom Izraela

Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.

Winnicą Pana jest dom Izraela

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.

Winnicą Pana jest dom Izraela

Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Winnicą Pana jest dom Izraela

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.

Winnicą Pana jest dom Izraela

2. czytanie (Flp 4, 6-9)

Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

 

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę.

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Aklamacja (Por. J 15, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 21, 33-43)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

 

Modlitwa wiernych

Wdzięczni Bogu za dar wiary, który sprawił, że jesteśmy Jego winnicą, z ufnością przedstawmy Mu nasze wspólne modlitwy:

1. Módlmy się za Kościół święty, który jest Winnicą Pana, aby wydawał dobre owoce modlitwy, cierpienia, wyrzeczeń i pracy, sprawiając radość Bogu, naszemu Panu i Zbawcy.
2. Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, którzy w krajach misyjnych głoszą Ewangelię Chrystusa i potwierdzają ją czynami miłosierdzia, aby Bóg błogosławił ich misyjnym wysiłkom, umacniał i wspierał swą łaską.
3. Módlmy się za tych, którzy poznali Ewangelię, aby przez pychę, zarozumialstwo i uwikłania w grzechy i nałogi nie utracili cennego daru wiary.
4. Módlmy się o nawrócenie tych, którzy nienawidzą Ewangelii i zwalczają Kościół Chrystusowy, aby mogli wraz z nami cieszyć się z odnalezionego zbawienia.
5. Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga, popadli w obojętność religijną, aby spotkali na swojej drodze tych, którzy zachwycą ich swą wiarą i pomogą powrócić do gorliwości.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego nigdy nie odrzucili Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela i wiernie podążali Jego śladami.

Panie Boże, który objawiasz swą wielkość, majestat i potęgę w przebaczeniu grzechów, spójrz łaskawie na Kościół, który ustanowiłeś swoją winnicą. Wysłuchaj naszego wołania i spraw, abyśmy miłowali Kościół tak, jak miłujemy Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

 

1. czytanie (Ez 18, 25-28)

Bóg nie chce śmierci grzesznika

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg:

«Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?

Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 6a))

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

Wersja dłuższa

2. czytanie (Flp 2, 1-5)

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.

 

Aklamacja (Por. J 10, 27)

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ewangelia (Mt 21, 28-32)

Grzesznicy uwierzyli Janowi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

 

 

 

 

 

Modlitwa wiernych

Przedstawmy nasze prośby Bogu, który zaprasza nas dzisiaj do pracy w swojej winnicy:

1. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby nieustannie wzrastali w świętości i miłości do Boga i ludzi.
2. Módlmy się za rządzących naszym krajem, aby swoją pracę traktowali jako służbę Bogu i Jego dzieciom.
3. Módlmy się za narody pogrążone w konfliktach zbrojnych, aby ich przywódcy dążyli do pojednania i wzajemnego przebaczenia.
4. Módlmy się za ludzi, z którymi pracujemy i mieszkamy, aby nasze relacje były pełne szacunku i życzliwości.
5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby otrzymali niewiędnący wieniec chwały.
6. Módlmy się za nas, abyśmy zawsze pragnęli służyć Bogu, wypełniając Jego wolę i chętnie odpowiadając na Jego zaproszenia, które codziennie do nas kieruje.

Boże, Panie Zastępów, wysłuchaj naszych próśb i naucz nas wypełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

 

1. czytanie (Iz 55, 6-9)

Myśli moje nie są myślami waszymi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.

Psalm (Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a))

Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają

2. czytanie (Flp 1, 20c-24. 27a)

Dla mnie żyć – to Chrystus

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.

Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.

Aklamacja (Por. Dz 16, 14b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

 

 

 

 

Modlitwa wiernych

Skierujmy pokorne prośby do naszego Ojca, który jest w niebie, ale pragnie, abyśmy go szukali i wzywali:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby wykorzystywał radio, telewizję oraz inne środki społecznego przekazu jako narzędzia ewangelizacji i w ten sposób przyczyniał się do pogłębiania kultury chrześcijańskiej.
2. Módlmy się za dziennikarzy, twórców stron internetowych, pracowników mediów, aby owoce ich pracy służyły rozwojowi ich własnemu i ich odbiorców.
3. Módlmy się za rodziców, aby uczyli swoje dzieci mądrego i krytycznego korzystania ze współczesnych środków masowego przekazu.
4. Módlmy się za naszych pracodawców, aby szanowali prawa pracowników do godnej zapłaty i wypoczynku.
5. Módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu z powodu złego używania środków społecznego przekazu, aby mieli udział w niebieskiej uczcie.
6. Módlmy się za nas i naszych bliskich, abyśmy mądrze korzystali z mediów i wykorzystywali je do głoszenia Ewangelii naszym bliźnim.

Ojcze nasz, który jesteś blisko wszystkich zwracających się do Ciebie, zechciej przyjąć nasze błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

1. czytanie (Syr 27, 30 – 28, 7)

Odpuść winę bliźniemu

Czytanie z Mądrości Syracha

Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik.

Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci.

Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.

Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań!

Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, i daruj obrazę!

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a))

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

2. czytanie (Rz 14, 7-9)

I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

Aklamacja (J 13, 34)

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 18, 21-35)

Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

 

 

 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest łaskawy i nieskory do gniewu, skierujmy nasze prośby:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby głosił światu miłość cierpliwą i miłosierną.
2. Módlmy się za rządzących państwami, aby dążyli do porozumienia i pokoju na świecie.
3. Módlmy się za spowiedników, aby ukazywali penitentom miłosierne serce Boga.
4. Módlmy się za naszych wrogów i osoby, które wyrządziły nam krzywdę, aby Bóg obdarzył ich miłosierdziem.
5. Módlmy się za osoby, które niebawem odejdą z tego świata, aby zdążyły pojednać się z ludźmi i Bogiem.
6. Módlmy się za nas, abyśmy byli gotowi nieustannie wybaczać naszym braciom i okazywać im miłosierdzie.

Boże, który obdarzasz nas łaską i zmiłowaniem, przyjmij nasze błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

 

1. czytanie (Syr 27, 30 – 28, 7)

Odpuść winę bliźniemu

Czytanie z Mądrości Syracha

Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik.

Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci.

Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.

Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań!

Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, i daruj obrazę!

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a))

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

2. czytanie (Rz 14, 7-9)

I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

Aklamacja (J 13, 34)

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 18, 21-35)

Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

 

 

 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest łaskawy i nieskory do gniewu, skierujmy nasze prośby:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby głosił światu miłość cierpliwą i miłosierną.
2. Módlmy się za rządzących państwami, aby dążyli do porozumienia i pokoju na świecie.
3. Módlmy się za spowiedników, aby ukazywali penitentom miłosierne serce Boga.
4. Módlmy się za naszych wrogów i osoby, które wyrządziły nam krzywdę, aby Bóg obdarzył ich miłosierdziem.
5. Módlmy się za osoby, które niebawem odejdą z tego świata, aby zdążyły pojednać się z ludźmi i Bogiem.
6. Módlmy się za nas, abyśmy byli gotowi nieustannie wybaczać naszym braciom i okazywać im miłosierdzie.

Boże, który obdarzasz nas łaską i zmiłowaniem, przyjmij nasze błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

 

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!

Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu,

a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy,

bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A On będzie pokojem. Oto słowo Boże

 

(Ps 96,1-2.11-13)

REFREN: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

 śpiewaj Panu, ziemio cała.

 Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,

 każdego dnia głoście Jego zbawienie.

 

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,

 niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.

 Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,

 niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

 

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,

 który już się zbliża osądzić ziemię.

 On będzie sądził świat sprawiedliwie,

 a ludy według swej prawdy.

 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian(Rz 8,28-30)

Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże

 

 

Alleluja

Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo,

i godna wszelkiej chwały,

bo z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości,

Chrystus, który jest naszym Bogiem.

EWANGELIA KRÓTSZA  (Mt 1,18-23)

Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel”, to znaczy „Bóg z nami”.

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa wiernych

Wzywając wstawiennictwa Maryi, w święto Jej Narodzenia, prośmy Boga o potrzebne łaski dla Kościoła i Ojczyzny. Módlmy się dzisiaj szczególnie za wszystkich, którzy trudzą się pracą na roli, aby nam nie brakowało codziennego chleba:

1. Módlmy się za Kościół Święty, za papieża Franciszka, pasterzy, duchowieństwo i wiernych świeckich, aby wierni Bogu i Ewangelii przynosili obfite owoce świętości.

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, za rządzących i obywateli, aby zgodnie z tysiącletnią tradycją chrześcijańską budowali dobro wspólne na fundamencie wartości ewangelicznych.

3. Módlmy się za wszystkich powołanych do służby Bogu w kapłaństwie, przygotowujących się w naszym Seminarium Duchownym w Gorzowie,  aby za wzorem Maryi dochowali wierności swemu powołaniu.

4. Módlmy się za naszych księży proboszczów parafii w Ołoboku i w Skąpem, by Chrystus Najwyższy Kapłan błogosławił im w ich posłudze

5. Módlmy się za rolników naszej parafii, którzy z nadzieją na przyszłoroczne plony wsiewają ziarno w ziemię, aby za wstawiennictwem Matki Najświętszej mogli się cieszyć owocami swojej pracy.

6. Módlmy się za naszych zmarłych, by krew Zbawiciela była dla nich źródłem usprawiedliwienia, oczyszczenia i życia.

7. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Mszy św. odpustowej u stóp Matki Bożej, abyśmy przez prawdziwie chrześcijańskie życie zasługiwali na miano dzieci Bożych.

Przyjmij, Boże, nasze modlitwy, które zanosimydo Ciebie, czcząc Najświętszą Maryję Pannę.Niech Jej opieka i wstawiennictwo wyjedna nam Twoją łaskawość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

1. czytanie (Ez 33, 7-9)

Obowiązek upominania

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan:

«Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę».

Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

 

 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

2. czytanie (Rz 13, 8-10)

Miłość jest wypełnieniem Prawa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!» Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Aklamacja (Por. 2 Kor 5, 19)

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 18, 15-20)

Braterskie upomnienie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

 

 Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Miłością, skierujmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby z miłością upominał błądzących i pomagał im wracać do Boga.
2. Módlmy się za rządzących państwami i wszystkich sprawujących władzę, aby kierowali się miłością Boga i bliźniego.
3.Módlmy się za więźniów i przestępców pozostających na wolności, aby uznali swój grzech, doświadczyli Bożej miłości i naprawili wyrządzone krzywdy.
4. Módlmy się za ludzi, którzy trwają w grzechach, aby otworzyli serca na upomnienie i wrócili do Boga.
5. Módlmy się za zmarłych, którzy odeszli z tego świata niepojednani z ludźmi i z Bogiem, aby dostąpili Bożego miłosierdzia.
6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy w duchu braterskiej miłości wzajemnie się upominali i przyjmowali upomnienia.

Boże, który jesteś Miłością, prosimy, wysłuchaj nasze błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

1. czytanie (Jr 20, 7-9)

Prorok poddany próbie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem.

I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab))

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

 

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

2. czytanie (Rz 12, 1-2)

Rozumna służba Boża

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.

Aklamacja (Por. Ef 1, 17-18)

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 16, 21-27)

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

 

 

Modlitwa wiernych

Bogu, który przenika ludzkie serca swoim światłem, przedstawmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby przez bezkompromisowe głoszenie Ewangelii stawał się znakiem nadziei dla ludzi całego świata.
2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby podejmując wszelkie decyzje, wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego.
3. Módlmy się za ludzi, którzy zostali głęboko zranieni i mają trudność w przebaczeniu doznanych krzywd, aby Bóg dotknął ich serc swoim miłosierdziem i uzdolnił ich do pojednania z bliźnimi.
4. Módlmy się za wszystkich odpowiedzialnych za wychowywanie dzieci i młodzieży, aby potrafili przekazywać im wiedzę zgodnie z ich zdolnościami i umiejętnościami.
5. Módlmy się za konających, aby popełnione z ludzkiej ułomności grzechy zostały im odpuszczone i zostali przyjęci do królestwa Bożego.
6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy wsłuchując się w słowo Boże, odważnie nieśli swój krzyż i naśladowali Jezusa Chrystusa.

Boże, nasz Ojcze, Twoja łaska jest cenniejsza od życia, a Twoja mądrość przewyższa nasze poznanie. Wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy do Ciebie z ufnością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

 

1. czytanie (Iz 22, 19-23)

Klucz domu Dawidowego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:

«Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca».

Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6 i 8bc (R.: por. 8b))

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki

Zaprawdę Pan jest wzniosły, †
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki

2. czytanie (Rz 11, 33-36)

Hymn na cześć mądrości Bożej

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.

Aklamacja (Mt 16, 18)

Alleluja, alleluja, alleluja

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 16, 13-20)

Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce azbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

 

Modlitwa wiernych

Umocnieni prawdą, że Jezus Chrystus jest Panem i Mesjaszem, zanieśmy naszą modlitwę do Boga, prosząc Go, aby nas wysłuchał i prowadził do pełni wiary:
1. Módlmy się za papieża [Franciszka], biskupów, prezbiterów i diakonów, by przez gorliwe głoszenie Ewangelii przybliżali wiernym tajemnice przebaczenia i zbawienia.
2. Módlmy się za narody dotknięte konfliktami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, by ich przywódcy dążyli do pokoju i pojednania.
3. Módlmy się za odrzucających istnienie Boga, by z otwartym umysłem szczerze szukali prawdy i przyjęli do swojego życia Jezusa Chrystusa.
4. Módlmy się za młode pokolenie, by znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i wzrastało w prawdzie i miłości.
5. Módlmy się za naszych zmarłych krewnych i przyjaciół, by dostąpili odpuszczenia grzechów i życia wiecznego w królestwie niebieskim.
6. Módlmy się za nas, celebrujących tą świętą Ofiarę, byśmy uważni na natchnienia Ducha Świętego wiernie naśladowali naszego Mistrza i Pana, Jezusa Chrystusa.
Wszechmogący Boże, usłysz, prosimy, głos Twojego ludu i wysłuchaj nas, abyśmy jeszcze pełniej doświadczyli Twojego działania w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
1. czytanie (Iz 56, 1. 6-7)

Powszechność zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.

Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów».

Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4))

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

 

2. czytanie (Rz 11, 13-15. 29-32)

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Do was, pogan, mówię: «Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie».

Aklamacja (Por. Mt 4, 23)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 15, 21-28)

Wiara niewiasty kananejskiej

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».

Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».

A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».

On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».

A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».

Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

 

 

 

Modlitwa powszechna

Obejmijmy teraz naszą myślą i modlitwą wszystkich ludzi, których zbawił Chrystus i których chce zgromadzić jak nas w jednym Kościele i przy jednym stole eucharystycznym.

 

1. Niech Kościół Chrystusa obejmie wszystkich ludzi.  Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

2. Niech miłość i pokój łączy wszystkie narody.

3. Niech misjonarze niosą Ewangelię ludziom szukającym prawdy.

4. Niech prawa mniejszości narodowych będą szanowane we wszystkich krajach świata.

5. Niech zbawienia dostąpi naród kiedyś wybrany i ukochany przez Boga.

6. Niech zmarli wiecznie chwalą Boga razem z ludźmi, wszystkich narodów, ras i pokoleń.

7. Niech umacnia się nasza wiara i świadomość naszej łączności z wszystkimi ludźmi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.

 

Przyjmij, Panie, tę modlitwę, umocnij naszą wiarę, aby wszyscy którzy należą do Twego Kościoła otrzymali w nim przebaczenie i miłosierdzie oraz wypraszali zbawienie dla ludzi całego świata. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

1. czytanie (1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2)

Wprowadzenie Arki do Miasta Świętego

Czytanie z Księgi Kronik

Dawid zgromadził wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pana na jej miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i lewitów.

Lewici zaś nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. I rzekł Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach, harfach, cymbałach, aby rozbrzmiewał głos donośny i radosny.

Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją w środku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania.

Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana.

Psalm (Ps 132, 6-7. 9-10. 13-14 (R.: por. 8))

Wyrusza z Panem Arka Jego chwały

Słyszeliśmy o Arce w Efrata, *
znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania, *
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.

Wyrusza z Panem Arka Jego chwały

Niech Twoi kapłani odzieją się w sprawiedliwość, *
a Twoi wierni niech śpiewają z radości.
Przez wzgląd na sługę Twego, Dawida, *
nie odtrącaj oblicza Twojego pomazańca.

Wyrusza z Panem Arka Jego chwały

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
«Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem go sobie».

Wyrusza z Panem Arka Jego chwały

2. czytanie (1 Kor 15, 54-57)

Zwycięstwo nad śmiercią

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Kiedy już to, Co zniszczalne, przyodzieje się w niezni-szczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Aklamacja (Łk 11, 28)

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 11, 27-28)

Błogosławione łono, które Cię nosiło

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».

Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

 

Modlitwa wiernych

Otwórzmy nasze serca przed Bogiem Ojcem i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej przedstawmy Mu nasze prośby:


1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby w mocy Ducha Świętego przez dzieło Nowej Ewangelizacji prowadził ludzi do poznania Jezusa Chrystusa.
2. Módlmy się za sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, aby zawsze podejmowali decyzje, które będą się przyczyniały do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
3. Módlmy się za żołnierzy Wojska Polskiego, stojących dziś na straży pokoju i niepodległości naszej Ojczyzny, aby nie zabrakło im siły i odwagi w wiernym wypełnianiu służby.
4. Módlmy się za wszystkich pielgrzymów przybywających do sanktuariów maryjnych, a szczególnie na Jasną Górę, aby naśladując postawę życia i zawierzenia Maryi, doświadczali Jej niezawodnej pomocy.
5. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych oczekujących zmartwychwstania ciał, aby zostali przyjęci do raju.
6. Módlmy się za nas, aby dzięki wstawiennictwu Maryi Wniebowziętej dokonała się w nas przemiana życia owocująca wierną realizacją życiowego powołania.

Dobry Ojcze, Ty zabrałeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, prosimy, wysłuchaj naszej modlitwy i prowadź nas do świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

PIERWSZE CZYTANIE  (1 Krl 19,9a.11–13)
Bóg objawia się Eliaszowi

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan zwrócił się do niego i przemówił słowami: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana”.
A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 85,9ab–10.11–12.13–14)

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 
*
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie 
+
dla tych, którzy Mu cześć oddają, 
*
i chwała zamieszka w naszej ziemi. 
Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, 
*
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie, 
*
a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Pan sam obdarza szczęściem, 
*
a nasza ziemia wyda swój owoc. 
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, 
*
a śladami Jego kroków zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE  (Rz 9,1–5)
Izrael jest ludem Bożym

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.
Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 130,5)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pokładam nadzieję w Panu, 
ufam Jego słowu. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA  (Mt 14,22–33)
Jezus chodzi po jeziorze

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, mio­tana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży noc­nej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zoba­czywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.
Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.
A on rzekł: „Przyjdź”.
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Je­zusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”.
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:
„Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.
Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:
„Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.

Oto słowo Pańskie.

 

Modlitwa powszechna

Zgromadzeni przez Jezusa Chrystusa i wsłuchani w słowo Boże, módlmy się prosząc o dobra potrzebne dla ludzi, by mogli spotkać się z Bogiem.

1. Aby Kościół sprawując sakramenty, uobecniał wszędzie dzieło zbawienia człowieka i prowadził go do spotkania z Bogiem.

2. Aby chrześcijanie na modlitwie szukali ukojenia i w ciszy serca odnaleźli łączność z Bogiem.

3. Aby ludzie młodzi umieli odnajdywać równowagę duchową przez rozważanie Bożego słowa, modlitwę i wyciszenie burz namiętności.

4. Aby nieszczęśliwi, cierpiący i prześladowani nie zwątpili w bliskość Chrystusa i Jego pomoc.

5. Aby ludzie małej wiary, niepraktykujący, wierzący z przyzwyczajenia, umocnieni przez Chrystusa nie utracili swej wiary i wzmacniali ją, by nie zatonąć w wirze życia.

6. Aby zmarli spotkali Boga w chwale nieba, ocaleni mocą zbawczej męki i zmartwychwstania Chrystusa.

7. Abyśmy sami umocnieni Eucharystią i Bożym Słowem, z odwagą pokonywali trudności życia, by dojść do Chrystusa, który ratuje nas i obdarza zbawieniem.

 

Panie, nasz Boże, który objawiłeś ludziom swoją obecność wśród świata i swoją miłość podtrzymującą nas w istnieniu, spraw, aby ta wspólna modlitwa została wysłuchana i przyniosła Twą pomoc wszystkim, którzy oczekują Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

PIERWSZE CZYTANIE  (1 Krl 19,9a.11–13)
Bóg objawia się Eliaszowi

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan zwrócił się do niego i przemówił słowami: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana”.
A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 85,9ab–10.11–12.13–14)

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 
*
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie 
+
dla tych, którzy Mu cześć oddają, 
*
i chwała zamieszka w naszej ziemi. 
Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, 
*
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie, 
*
a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Pan sam obdarza szczęściem, 
*
a nasza ziemia wyda swój owoc. 
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, 
*
a śladami Jego kroków zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE  (Rz 9,1–5)
Izrael jest ludem Bożym

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.
Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 130,5)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pokładam nadzieję w Panu, 
ufam Jego słowu. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA  (Mt 14,22–33)
Jezus chodzi po jeziorze

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, mio­tana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży noc­nej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zoba­czywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.
Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.
A on rzekł: „Przyjdź”.
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Je­zusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”.
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:
„Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.
Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:
„Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.

Oto słowo Pańskie.

 

Modlitwa powszechna

Zgromadzeni przez Jezusa Chrystusa i wsłuchani w słowo Boże, módlmy się prosząc o dobra potrzebne dla ludzi, by mogli spotkać się z Bogiem.

1. Aby Kościół sprawując sakramenty, uobecniał wszędzie dzieło zbawienia człowieka i prowadził go do spotkania z Bogiem.

2. Aby chrześcijanie na modlitwie szukali ukojenia i w ciszy serca odnaleźli łączność z Bogiem.

3. Aby ludzie młodzi umieli odnajdywać równowagę duchową przez rozważanie Bożego słowa, modlitwę i wyciszenie burz namiętności.

4. Aby nieszczęśliwi, cierpiący i prześladowani nie zwątpili w bliskość Chrystusa i Jego pomoc.

5. Aby ludzie małej wiary, niepraktykujący, wierzący z przyzwyczajenia, umocnieni przez Chrystusa nie utracili swej wiary i wzmacniali ją, by nie zatonąć w wirze życia.

6. Aby zmarli spotkali Boga w chwale nieba, ocaleni mocą zbawczej męki i zmartwychwstania Chrystusa.

7. Abyśmy sami umocnieni Eucharystią i Bożym Słowem, z odwagą pokonywali trudności życia, by dojść do Chrystusa, który ratuje nas i obdarza zbawieniem.

 

Panie, nasz Boże, który objawiłeś ludziom swoją obecność wśród świata i swoją miłość podtrzymującą nas w istnieniu, spraw, aby ta wspólna modlitwa została wysłuchana i przyniosła Twą pomoc wszystkim, którzy oczekują Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

1. czytanie (Iz 55, 1-3)

Pokarm dla biednych

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 

Tak mówi Pan:

«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.

Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida».

 

Psalm (Ps 145 (144), 8-9. 15-16. 17-18 (R.: por. 16))

 

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

 

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

 

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

 

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę *
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

 

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

 

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

 

2. czytanie (Rz 8, 35. 37-39)

Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

 

Bracia:

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

 

 

Aklamacja (Mt 4, 4b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ewangelia (Mt 14, 13-21)

 

Cudowne rozmnożenie chleba

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności».

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!»

Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb».

On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj».

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

 

 

 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest blisko wszystkich, którzy Go szukają, skierujmy nasze prośby.

1. Spraw, Panie, aby papież Franciszek, nasz biskup Tadeusz i prezbiterzy wyjaśniali Pismo Święte i pomagali w jego zrozumieniu oraz wprowadzali w głębokości słowa Bożego powierzony im lud.
2. Spraw, Panie, aby rządzący państwami szanowali wolność sumienia swoich obywateli i umożliwiali im postępowanie zgodnie z wyznawanymi wartościami.
3. Spraw, Panie, aby uzależnieni od alkoholu, nikotyny i narkomanii zostali uwolnieni ze swego nałogu.
4. Spraw, Panie, aby zmęczeni życiem doświadczyli bezwarunkowej miłości i odnaleźli wewnętrzny pokój i radość.
5. Spraw, Panie, aby umierający zostali napełnieni ufnością i pewnością, że nic nie zdoła ich odłączyć od miłości Chrystusowej.
6. Spraw, Panie, abyśmy zawsze potrafili się dzielić posiadanymi dobrami z ludźmi potrzebującymi pomocy.

Wszechmogący Boże, Ty otwierasz swą rękę i karmisz do syta wszystko, co żyje. Uwielbiamy Twoje Imię i wierzymy, że hojnie obdarzysz nas łaskami, o które z pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

 

1. czytanie (1 Krl 3, 5. 7-12)

Modlitwa Salomona o mądrość

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

 

W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «Proś o to, co mam ci dać».

A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?»

Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie».

 

 

Psalm (Ps 119 (118), 57 i 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R.: 97a))

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie

Pan jest moim działem, *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.

 

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie

 

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

 

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie

 

Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

 

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie

 

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.

 

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie

2. czytanie (Rz 8, 28-30)

Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

 

Bracia:

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi.

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.

Aklamacja (Por. Mt 11, 25)

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ewangelia (Mt 13, 44-46)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

 

 

Modlitwa wiernych

Stając w obecności Boga, który pragnie napełniać nas swoimi darami, wypowiedzmy nasze intencje.
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.

1. Panie, daj Ojcu świętemu [Franciszkowi], biskupom, prezbiterom i diakonom łaskę gorliwości, aby całym swoim życiem ukazywali, jak wielkim skarbem jest królestwo niebieskie.
     
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.
2. Panie, daj rządzącym łaskę pokory i mądrości, aby przez wierne wypełnianie swoich zadań przyczyniali się do budowania pokoju na świecie.
     
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.
3. Panie, daj pracującym w sądownictwie serca pełne rozsądku oraz umiejętność rozróżniania dobra i zła, aby w swoich decyzjach zawsze pamiętali o godności człowieka.
     
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.
4. Panie, daj rodzinom naszej parafii dar zgłębiania i rozumienia słowa Bożego, aby przykładnym życiem świadczyły o Twojej miłości.
     
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.
5. Panie, daj naszym zmarłym łaskę zbawienia, aby cieszyli się radością w królestwie Chrystusa.
     
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.
6. Panie, daj nam świadomość, że Ty współdziałasz we wszystkim dla naszego dobra i pragniesz ukształtować nas na wzór obrazu Twego Syna, Jezusa Chrystusa.
     
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas.

Wysławiamy Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo Ty w Jezusie objawiłeś swoją miłość wobec każdego stworzenia. Prosimy, przyjmij naszą modlitwę i umacniaj nas w wypełnianiu Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

 

1. czytanie (Mdr 12, 13. 16-19)

Dobroć Boga dla ludzi

Czytanie z Księgi Mądrości

Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie.

Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz.

Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

Psalm (Ps 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a (R.: por. 5a))

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy

Ty, Panie, jesteś dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone †
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
tylko Ty jesteś Bogiem.

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy

Ale Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie *
i zmiłuj się nade mną.

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy

2. czytanie (Rz 8, 26-27)

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Aklamacja (Por. Mt 11, 25)

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ewangelia (Mt 13, 24-30)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”

A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

 

Modlitwa wiernych

Bogu, który objawia się jako cierpliwy i miłosierny, ale także sprawiedliwy Ojciec, przedstawmy nasze ufne prośby.
     
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

1. Panie, dopomóż Twoim wiernym, aby swoim życiem świadczyli o Tobie, a przez to przemieniali oblicze tego świata.
     
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
2. Panie, który siejesz dobre ziarno, uczyń naszych pasterzy gorliwymi siewcami Twojej Ewangelii.
     
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
3. Panie, spraw, aby ludzie sprawujący władzę naśladowali Ciebie w sprawiedliwości i łagodności.
     
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
4. Panie, spraw, aby sędziowie i inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości gorliwie wypełniali swoje obowiązki, nie ulegając różnym naciskom i broniąc osób skrzywdzonych.
     
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
5. Panie, spraw, aby przestępcy, zatwardziali grzesznicy i ludzie walczący z Kościołem odkryli prawdę o Tobie, która pomoże im nawrócić się i odpokutować winy.
     
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
6. Panie, spraw, abyśmy mimo naszych grzechów i słabości zawsze mieli ufność w Twoje przebaczenie i z wytrwałością podejmowali wysiłek codziennego nawrócenia.
     
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Panie, który jesteś sprawiedliwy i miłosierny, wysłuchaj nasze prośby i pozwól wszystkim ludziom cieszyć się pełnią owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

 

1. czytanie (Iz 55, 10-11)

Skuteczność słowa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg:

«Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Psalm (Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13. 14 (R.: por. Łk 8, 8))

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

 

Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *
wzbogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrał wodami, *
przygotowałeś im zboże.

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

I tak uprawiłeś ziemię: *
Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
spulchniłeś ją deszczami *
i pobłogosławiłeś plonom.

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, *
tam gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje.
Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
a wzgórza przepasane weselem.

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

Łąki się stroją trzodami, *
doliny okrywają się zbożem,
razem śpiewają *
i wznoszą okrzyki radości.

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

2. czytanie (Rz 8, 18-23)

Oczekujemy chwały

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.

Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała.

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

Wersja dłuższa

Ewangelia (Mt 13, 1-23)

Przypowieść o siewcy

Ewangelia (Mt 13, 1-9)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:

«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.

Kto ma uszy, niechaj słucha!»

 

 

 

Umocnieni słowem Bożym, które ma moc zmieniać nasze życie, z ufnością przedstawmy Jezusowi nasze modlitwy:

1. Chryste, udziel Ducha Świętego papieżowi, biskupom i prezbiterom, aby z gorliwością i wiarą głosili Dobrą Nowinę.
2. Chryste, udziel politykom światła prawdy i mądrości, aby kierowali się prawdziwym dobrem człowieka zgodnym z nauką Ewangelii.
3. Chryste, udziel daru rozeznania wszystkim poszukującym swojego powołania, aby nie bali się odkrywać własnej drogi i podejmowali odpowiedzialność za swoje życie.
4. Chryste, udziel wątpiącym łaski wiary, aby słuchając Twojego słowa, przylgnęli do serca Boga Ojca.
5. Chryste, udziel łaski przebaczenia naszym zmarłym, aby cieszyli się oglądaniem Boga twarzą w twarz.
6. Chryste, udziel nam otwartości, aby nasze serca stawały się dobrą glebą, na której ziarno Twojego słowa wyda obfity plon w życiu doczesnym i wiecznym.

Jezu Chryste, Ty swoim słowem oświecasz drogi naszego życia, prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb, które przedstawiamy Ci z wiarą. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

 

 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK APIERWSZE CZYTANIE (Za 9,9–10)

Król pokoju

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza.

To mówi Pan:

„Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 145,1–2.8–9.10–11.13cd–14)

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.


DRUGIE CZYTANIE (Rz 8,9.11–13)

Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 11,25–30)

Jezus łagodny i pokorny sercem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko prze kazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZWszystko jest darem

Wielu ludzi żyje z nie do końca uświadomionym lękiem w sercu: „A jeśli Bóg mi to zabierze?”. To ci, którzy noszą w sobie obraz zazdrosnego Boga, który odbiera nam rzeczy czy osoby, na których nam najbardziej w życiu zależy. Jest to oczywiście fałszywy obraz Boga. Prostuje to sam Jezus, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem, które jest źródłem Jego radości: „Mój Ojciec przekazał Mi wszystko!”. To radosny okrzyk Syna obdarowanego przez Ojca. Miłość nie zabiera nigdy. Ona może tylko dawać, ofiarowywać i przyjmować. Może także zapraszać do pozostawienia czegoś, co szkodzi lub przeszkadza w rozwoju. Jest to jednak zaproszenie, a nie przymus. Przeżywając życie jako dar od Boga, staje się ono nawet pośród trudów i zmagań o wiele łatwiejsze i lżejsze.

 

 

 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest łagodny, miłosierny i dobry dla wszystkich, zanieśmy nasze prośby:

1. Módlmy się za papieża Franciszka oraz biskupów, aby kształtując swoje życie na wzór Jezusa, z miłością troszczyli się o powierzonych im wiernych.
2. Módlmy się za rządzących, aby podejmując decyzje i działania, kierowali się dobrem ludzi, którym służą.
3. Módlmy się za utrudzonych i obciążonych, aby z wiarą otworzyli się na pokrzepiający dar Bożej miłości i bliskości.
4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby w czasie wakacji doświadczyły spotkania z żywym Bogiem.
5. Módlmy się za umierających, aby było im dane oglądanie Boga, który żyje i króluje na wieki.
6. Módlmy się za nas, abyśmy trwając w obecności Jezusa i kontemplując Jego pokorne i ciche serce, znaleźli wytchnienie i ukojenie w naszym życiu.

Panie nieba i ziemi wejrzyj, prosimy, na nasze modlitwy i utwierdź naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A


PIERWSZE CZYTANIE (2 Krl 4,8–11.14–16a)

Szunemitka przyjmuje proroka

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej.

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze zapraszała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: „Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda”.
Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tamże położył się do snu. I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: „Co można uczynić dla tej kobiety?”. Odpowiedział Gechazi: „Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary”. Rzekł więc: „Zawołaj ją”. Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: „O tej porze za rok będziesz pieściła syna”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 89,2–3.16–17.18–19)

Refren:Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę śpiewał o łasce Pana, 
*
moimi ustami będę głosił Twą wierność
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: 
+
„Na wieki ugruntowana jest łaska”, 
*
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć 
*
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem, 
*
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, 
*
a przychylność Twoja dodaje nam mocy.
Bo do Pana należy nasza tarcza, 
*
a król nasz do Świętego Izraela.


DRUGIE CZYTANIE (Rz 6,3–4.8–11)

Nowe życie ochrzczonych

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Czyż nie wiadomo, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 10,40)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa,
a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 10,37–42)

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Modlitwa wiernych

Trwając przed Bogiem jako Jego umiłowane dzieci, zanośmy do Niego nasze modlitwy:
1. Za Kościół Chrystusowy, aby spełniał swoją misję głoszenia Ewangelii aż po krańce świata.
2. Za rządzących państwami, aby podejmując trudne decyzje, mieli na względzie dobro każdego człowieka.
3. Za dzieci i młodzież oraz za przebywających na urlopach, aby w czasie odpoczynku znajdowali czas na spotkanie z Bogiem.
4. Za tych, którzy boją się wziąć swój krzyż, aby słowa Jezusa dodawały im odwagi w podejmowaniu codziennych wyzwań.
5. Za zmarłych, aby w domu swojego Ojca odnaleźli miejsce wiecznej szczęśliwości.
6. Za nas samych, abyśmy w naszych bliźnich widzieli Jezusa i byli gotowi przyjąć ich do swojego domu.
Najlepszy Ojcze, do Ciebie zanosimy nasze modlitwy, ufni w to, że je wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

ODPUST KU CZCI ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA


PIERWSZE CZYTANIE (1 J 5,1-5)

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła

 

Umiłowani:

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, 
z Boga się narodził, 
i każdy miłujący Tego, który dał życie, 
miłuje również tego, 
który życie od Niego otrzymał. 
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, 
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania
1
albowiem miłość względem Boga 
polega na spełnianiu Jego przykazań, 
a przykazania Jego nie są ciężkie. 
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; 
tym właśnie zwycięstwem, 
które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 
A kto zwycięża świat, 
jeśli nie ten, kto wierzy, 
że Jezus jest Synem Bożym? 

Oto słowo Boże.


 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 33)
Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 20b)

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Kor 8,9)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus będąc bogaty, dla was stał się ubogim, 
aby was swoim ubóstwem ubogacić. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 22,34-40)

Największe przykazanie 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę:  «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»  On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.  To jest największe i pierwsze przykazanie.  Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.  Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».
Oto słowo Pańskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Zanieśmy nasze ufne prośby do Boga:

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby uczył chrześcijan umiłowania służby wobec Boga i bliźniego. Ciebie prosimy….

 

2. Módlmy się za naszego biskupa Tadeusza w ósmą rocznicę Jego święceń biskupich, aby cieszył się zdrowiem i potrzebnymi łaskami

 

3. Módlmy się za ludzi młodych, by za wzorem św. Alojzego ukochali Pana Boga swymi młodzieńczymi sercami

 

4. Módlmy się za naszą ministrantów i lektorów, którym patronuje św. Alojzy, by kochali Pana Jezusa Eucharystycznego

 

5. Módlmy się za o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa z naszej parafii

 

6. Módlmy się o upragniony deszcz, który nawodni spieczoną ziemię i da wzrost roślinom

 

7. Módlmy się za zmarłych Parafian z Darnawy, by otrzymali od Pana Boga nagrodę życia wiecznego

 

8. Módlmy się za wszystkich mieszkańców Darnawy oraz uczestników odpustu, by przyjmowali łaski Boże wyproszone przez św. Alojzego

 

Dobry Boże, Ty dałeś nam św. Alojzego jako wzór cnót, przyjmij nasze modlitwy zanoszone za jego wstawiennictwem i pomóż nam wzrastać w świętości. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

1. czytanie (Jr 20, 10-13)

Pan czuwa nad sprawiedliwym

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Rzekł Jeremiasz:

«Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».

Psalm (Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35 (R.: por. 14c))

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, †
dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Panie, modlę się do Ciebie *
w czas łaski, o Boże.
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Wysłuchaj mnie, Panie, †
bo miłość Twoja jest łaskawa, *
spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemi,
morze i wszystko, co w nim żyje.

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

2. czytanie (Rz 5, 12-15)

Adam jest typem Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Aklamacja (Por. J 15, 26b. 27a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 10, 26-33)

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który nas zawsze wysłuchuje, zanieśmy nasze modlitwy:
1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby swoim życiem dawali świadectwo miłości Boga i głosili Jego dzieła.
2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby naród Polski dochował wierności Krzyżowi i Ewangelii.
3. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby ich zaufanie Bogu pozostało niezmienne w pewności, że zło zwycięża się dobrem.
4. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby młodzi ludzie, których Bóg powołuje mieli odwagę pójścia za Nim.
5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dzięki Bożemu miłosierdziu mogli radować się ze świętymi w chwale nieba.
6. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy nigdy nie odeszli od nauki Kościoła świętego i swoją postawą zawsze wskazywali na Jezusa, jako naszego Pana.
Wszechmogący Boże, Ty wiesz co dla nas jest najlepsze, spraw abyśmy z radością przyjmowali łaski, którymi chcesz nas obdarzyć. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

1. czytanie (Wj 19, 2-6a)

Obietnice Boże dla ludu wybranego

Czytanie z Księgi Wyjścia

Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.

Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym».

Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c))

My ludem Pana i Jego owcami

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

My ludem Pana i Jego owcami

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

My ludem Pana i Jego owcami

2. czytanie (Rz 5, 6-11)

Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa, dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to – ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Aklamacja (Mk 1, 15)

Alleluja, alleluja, alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

 

Modlitwa wiernych

Do Ojca niebieskiego, który wysłuchuje próśb swoich dzieci, zanieśmy nasze błagania:
1. Módlmy się za Pasterzy Kościoła, aby każdy człowiek był przez nich z miłością prowadzony do zbawienia.
2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby Pan wlewał w ich serca odwagę do wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa.
3. Módlmy się za ludzi młodych, o gotowe i hojne serca dla tych, którzy są zaproszeni do służby w Kościele, by Pan wyprawił robotników na żniwo swoje.
4. Módlmy się za ludzi, którzy szczerym sercem szukają Boga, aby doświadczyli w swoim życiu Bożej Miłości i byli zdolni do nawiązania z Nim głębszych relacji.
5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, sąsiadów, znajomych, aby dostąpili Bożego miłosierdzia i mogli radować się przebywaniem z Bogiem w niebie.
6. Módlmy za nas uczestniczących w tej Eucharystii, by owoce płynące z Najświętszej Ofiary prowadziły nas do pełnienia w naszym życiu woli Ojca niebieskiego.
Boże, Ojcze niebieski, Ty udzielasz nam swoich łask, pokornie Cię prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 


NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
- UROCZYSTOŚĆ, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 8,2-3.14b-16)

W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił lud manną

Czytanie z Księgi Powtórzonego Praw.

Mojżesz powiedział do ludu:
„Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził twój Pan Bóg przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego polecenia, czy też nie.
Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana.
Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 147B,12-13.14-15.19-20)

Refren:Kościele święty, chwal swojego Pana.

Chwal, Jerozolimo, Pana, 
*
wysławiaj Twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich 
*
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom 
*
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi, 
*
i szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, 
*
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów. 
*
Nie oznajmił im swoich wyroków.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 10,16-17)

Eucharystia jednoczy przyjmujących ją

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 6,51)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 6,51-58)

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Żydów:
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”.
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który daje nam siebie w Eucharystii, skierujmy do Boga nasze prośby:


1. Za Kościół Święty, aby karmiąc się Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa, wzrastał w świętości i jedności.
2. Za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło szafarzy sakramentów świętych i głosicieli Dobrej Nowiny.
3. Za uczestniczących w procesjach Bożego Ciała, aby pójście za Chrystusem Eucharystycznym było wyznaniem i umocnieniem wiary.
4. Za artystów, aby przedstawiane przez nich piękno tego świata kierowało wielu ku wartościom duchowym i prowadziło do pogłębienia więzi z Bogiem.
5. Za zmarłych, którzy za życia karmili się Ciałem i Krwią Pańską, aby mogli w pełni uczestniczyć w liturgii niebieskiej.
6. Za nas samych, aby nasze wyznawanie wiary w prawdziwą obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina przemieniało nasze życie.

Panie Jezu, wierzymy w Twoją obecność wśród swojego ludu. Pełni ufności, że wysłuchasz próśb do Ciebie zanoszonych, powierzamy się Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

 

7.06.2020 NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - UROCZYSTOŚĆ, ROK A

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 34,4b–6.8–9)

Bóg objawia się Mojżeszowi

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma, i wołał: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”.
I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Dn 3,52.53a.54a.55ab.56a)

Refren:Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś. Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię, *
pełne chwały i świętości.
Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej, *
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie +
i na Cherubach zasiadasz, *
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 13,11–13)

Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem.
Pozdrawiają was wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ap 1,8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Aklamacja: 
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 3,16–18)

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Nikodema:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zba­wiony.Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro­dzonego Syna Bożego”.

Oto słowo Pańskie.

 

Modlitwa wiernych

Jednemu Bogu w trzech Osobach ze szczerą pokorą zanieśmy nasze prośby:
     
1. Rozpalaj, Panie, ogień Twojej miłości w Kościele, aby zawsze pragnął głosić Ciebie, Trójjedynego Boga.
     
2. Obdarzaj, Panie, darami swojego Ducha Świętego teologów i wszystkich wykładowców, aby z prostotą wyjaśniali trudne prawdy wiary.
     
3. Powołuj, Panie, młodych ludzi, którzy z otwartym i słuchającym sercem odpowiedzą darem swojego życia na twoje zaproszenie do służby w Kościele.
     
4. Uzdrawiaj, Panie, ludzi chorych, posyłając do nich dobrych ludzi, dzięki którym będą mogli doświadczyć pomocy, miłości i życzliwości od tych, którzy się nimi opiekują, i od swoich bliskich.
     
5. Spraw, Panie, aby oczekujący na spotkanie z Tobą mogli jak najszybciej ujrzeć Twoje Oblicze.
     
6. Ucz nas, Panie, jedności i miłości na wzór Trójcy Świętej w naszych codziennych relacjach i sprawach.
     
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony teraz i na wieki i wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

1. czytanie (Dz 6, 1-7)   10 maja 2020 V niedziela wielkanocna

Wybór pierwszych diakonów

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.

Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa».

Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce.

A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

Psalm (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22))

Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Albo: Alleluja

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Albo: Alleluja

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Albo: Alleluja

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Albo: Alleluja

2. czytanie (1 P 2, 4-9)